Как се формира лихвата по кредита за автомобил?

Когато получавате кредит за автомобил, лихвата е цената, която плащате, за да вземете пари назаем от заемодателя. Трябва да изплатите заетата сума плюс лихвата чрез месечни вноски през целия срок на заема. Различни фактори оказват влияние върху лихвения процент, включително начинът на изчисляване на лихвата, кредитната ви оценка, срокът на заема и размерът на първоначалната вноска.

Лихвата е сумата, която плащате, за да вземете пари назаем от кредитор, когато финансирате покупката на автомобил.

Лихвите се включват в месечната вноска по заема и могат да увеличат сумата, която трябва да платите, с хиляди долари. Ето защо е важно да разберете как се изчислява лихвата по автомобилния заем, какви фактори могат да повлияят на вашия лихвен процент и как да сведете до минимум лихвените такси.

Как се изчислява лихвата по автомобилен заем?

Заемодателите изчисляват лихвата по автомобилните заеми по два начина: опростен или предварително изчислен. При заем с проста лихва лихвата се изчислява въз основа на баланса по заема в деня, в който трябва да платите вноската за автомобила. Размерът на лихвата, която плащате всеки месец, се променя. При автомобилен заем с предварително изчислена лихва лихвата се изчислява в началото на заема и се базира на общия размер на заема ви. Размерът на лихвата, която плащате всеки месец, остава същият. Нека разгледаме по-подробно всеки лихвен процент.

Автомобилни кредити с опростена лихва

Повечето автокредити са с опростена лихва, което означава, че размерът на лихвата, която плащате всеки месец, се основава на салдото по кредита ви в деня, в който трябва да платите. Ако плащате повече от минимално дължимата сума, дължимата лихва и балансът на кредита ви могат да намалеят.

При заем с опростена лихва лихвата се начислява предварително и се амортизира. При кредит с амортизирана лихва част от месечната ви вноска за автомобила отива за главницата, т.е. сумата, която сте взели назаем, а част от вноската отива за лихва. Тъй като заемът е предсрочно изискуем, по-голяма част от всяко плащане по заема за автомобил се прилага към лихвата в началото на срока на заема, а в края на срока плащането се прилага в по-голяма степен към остатъка от главницата.

кредити по интернет, пари назаем онлайн

Предварително изчислена лихва

Някои заеми за автомобили имат предварително изчислена лихва, което означава, че лихвата се изчислява предварително въз основа на сумата, която заемате. Тази сума се добавя към главницата и се разделя на броя на месеците в срока на заема, за да се определи месечната ви вноска.

Плащанията ви не се отнасят поотделно към главницата и лихвата, както е при кредита с проста лихва. Ако платите повече от минимално дължимата сума, направите допълнителни плащания или изплатите предсрочно остатъка по кредита, няма да спестите толкова много от лихви, колкото при кредит с опростена лихва.

Разлика между лихвен процент и годишен процент на разходите (ГПР)

Има два начина за изразяване на разходите за заемане на пари от финансова институция: лихвен процент и ГПР, или годишен процент на разходите. Лихвеният процент е сумата, която плащате всяка година за даден заем, изразена в проценти. ГПР отразява лихвения процент плюс всички допълнителни такси по заема. Той също се изразява в проценти. По-високият лихвен процент или ГПР означава, че ще плащате повече, докато изплатите кредита изцяло.

Всички заемодатели трябва да оповестят ГПР в предложението за заем. Когато сравнявате заеми, обърнете внимание на ставките на ГПР, които отразяват общите разходи за финансиране. И не забравяйте да сравнявате процентите на ГПР с други проценти на ГПР, а не процентите на ГПР с лихвените проценти.